Wettelijke vermeldingen

Aan het gebruik van de website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, die hierna beschreven worden. Het feit dat u deze website gebruikt, impliceert dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Deze website is eigendom van parking.brussels (Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel)
Verantwoordelijke uitgever: Eric Dubois

ONTWERP EN REALISATIE VAN DE WEBSITE

Foursevens/XAOP

Om een betere toegankelijkheid mogelijk te maken, is deze site getest op de meest voorkomende browsers, besturingssystemen en formaten.

BEHEER VAN DE WEBSITE

De hosting wordt verzorgd door parking.brussel.

FOTOCREDITS – BEELDRECHT

De beelden die worden gebruikt op de website van cycloparking.brussels zijn eigendom van parking.brussel of van elke andere fysiek persoon of rechtspersoon vermeld als copyright.

De reproductie van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden.

Op grond van de regels van het beeldrecht mag elke niet-publieke persoon die op een foto staat en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie van de foto op deze website een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Deze website van cycloparking.brussels is bedoeld om het publiek informatie te geven over de initiatieven van parking.brussel en zijn partners in het algemeen. We streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken. We doen ons best om gesignaleerde fouten te corrigeren. parking.brussel kan echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Dientengevolge weigert parking.brussel elke verantwoordelijkheid voor iedere onnauwkeurigheid, onjuistheid of omissie op deze website.

We willen het ongemak als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk beperken. Niettemin is het mogelijk dat sommige gegevens of inlichtingen op onze website zijn gegenereerd of gestructureerd in bestanden of formaten waarin fouten voorkomen, zodat wij niet kunnen garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins getroffen door dit soort problemen. parking.brussel weigert elke verantwoordelijkheid voor dit soort problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Deze website kan hypertextlinks naar andere websites bevatten of verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. parking.brussel beheert deze websites niet. Dientengevolge kunnen de inhoud van deze websites, noch de links op deze websites, noch veranderingen of updates van deze websites de verantwoordelijkheid van parking.brussel impliceren.

parking.brussel behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze juridische kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of te corrigeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding.

Deze bepalingen zijn niet bedoeld om de verantwoordelijkheid van parking.brussel te beperken op een wijze die in tegenstelling is tot de regels die de nationale wetten opleggen of om de verantwoordelijkheid van parking.brussel uit te sluiten in gevallen waarin dat volgens de genoemde nationale wetgeving niet mogelijk is.

AUTEURSRECHTEN

De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. In dat opzicht is elke reproductie, iconografische en fotografische weergave, gedeeltelijke of integrale aanpassing of wijziging of overdracht naar een andere website voorbehouden.

Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of van delen van de inhoud die parking.brussel publiceert op de website, evenals elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is totaal uitgesloten.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 over auteursrechten en vergelijkbare rechten hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik, en onder voorbehoud van de naleving van alle drie van de volgende voorwaarden:
– duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: Bron: cycloparking.brussels
– gratis verspreiding
– naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen)

Voor elk ander gebruik van de teksten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger.