HUISHOUDELIJK REGLEMENT

FIETSPARKINGS BEURS EN DE BROUCKÈRE

ALGEMENE INFORMATIE

a. De vrij toegankelijke en beveiligde fietsparkeerplaatsen van de stations Beurs en De Brouckère vallen onder de verantwoordelijkheid van parking.brussels.

b. De toegangen tot de beveiligde fietsparkeerplaatsen van de stations Beurs en De Brouckère worden beheerd door de vzw CyCLO (voor meer informatie, zie www.cycloparking.brussels).

TOEGANG TOT DE PARKEERPLAATSEN

a. De vrij toegankelijke fietsparkeerplaatsen van de stations Beurs en De Brouckère zijn toegankelijk voor iedereen, onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen.

b. De beveiligde fietsparkeerplaatsen van de stations Beurs en De Brouckère kunnen worden gebruikt via een MoBIB-kaart (het toegangsmiddel) gekoppeld aan een Cycloparking-abonnement.

c. Elke persoon die toegang heeft tot de beveiligde fietsparkeerplaatsen in de stations Beurs en De Brouckère, moet in het bezit zijn van een MoBIB-kaart gekoppeld aan een CycloParking-abonnement. Anders zal hem worden gevraagd om zijn fiets te verwijderen en die naar een van de vrij toegankelijke fietsparkeerplaatsen in het station te verplaatsen.

d. Het betreden en verlaten van de fietsparking in de stations Beurs en De Brouckère gebeurt via de draaihekken en de daartoe voorziene automatische poortjes, die duidelijk met pictogrammen worden aangegeven.

TOEGELATEN TYPES VAN FIETSEN

a. De stations Beurs en De Brouckère beschikken over twee soorten van fietsparkeerplaatsen: de parkeerplaatsen voor «klassieke» fietsen en de parkeerplaatsen voor zogenaamde «speciale» fietsen.

b. De volgende fietsen zijn niet toegelaten op de vrij toegankelijke en beveiligde parkeerplaatsen voor «klassieke» fietsen: bakfietsen, driewielers, aanhangwagens, tandems, ligfietsen, evenals elk ander voertuig dat niet aan de beschrijving van een fiets voldoet.

c. Fietsen die niet op de beveiligde parkeerplaatsen voor «klassieke» fietsen mogen worden geparkeerd, kunnen worden achtergelaten op de vrij toegankelijke en beveiligde parkeerplaatsen voor zogenaamde «speciale» fietsen. Elk voertuig dat niet zou overeenstemmen, zal echter de toegang tot de parking worden ontzegd.

GEBRUIK VAN DE FIETSPARKEERPLAATSEN

a. De gebruiker krijgt tijdelijk toegang tot de beveiligde fietsparkeerplaatsen van de stations Beurs en De Brouckère om er één fiets te parkeren die van hem is.

b. Het normale gebruik van de parkeerplaatsen voorziet niet in een gebruik van de parking als opslagplaats op lange termijn. De beheerder zal een visuele controle uitvoeren van de op de parking aanwezige fietsen.

c. Om ervoor te zorgen dat de andere gebruikers niet worden gehinderd en de correcte werking van de parking niet in het gedrang wordt gebracht, moet de fiets op de daartoe bestemde plaats worden achtergelaten en met een slot worden vastgemaakt. De fiets moet zodanig worden geparkeerd dat andere gebruikers vlot in en uit hun parkeerplaats. Mandjes, fietstassen, babystoeltjes en/of andere standaardaccessoires zijn toegestaan zolang ze het parkeren en het binnen- en buitenrijden van andere fietsen niet hinderen. De gebruiker verbindt zich ertoe om dit principe op een verstandige manier na te leven.

d. Bij een verkeerd gebruik van de parking behoudt de beheerder zich het recht voor om een fiets die de bovenstaande punten niet naleeft te verplaatsen of te verwijderen, zonder dit vooraf te vragen of zonder ingebrekestelling. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, verlies en/of diefstal van de fiets en/of de verwijdering van accessoires. De weggehaalde fietsen zullen gedurende 3 maanden ter beschikking worden gehouden van hun eigenaar op het Fietspunt Beurs. Bij de teruggave zal een bedrag van 10 euro worden gevraagd voor de administratieve kosten. Het doorgesneden slot wordt niet terugbetaald. Na deze termijn zal de fiets door CyCLO worden bijgehouden.

e. De gebruiker mag zijn parkeerplaats niet verhuren of zijn toegangsmiddel tot zijn parkeerplaats niet door derden laten gebruiken.

f. De gebruiker mag geen wijzigingen (laten) uitvoeren aan de bestaande installaties. Elke beschadiging zal op kosten van de gebruiker worden hersteld.

g. Behoudens de toestemming van de beheerder mag een fiets niet voor langer dan 2 of meer opeenvolgende weken in de beveiligde parking worden geparkeerd. De beheerder behoudt zich het recht voor om de fietsen te verwijderen die dit principe niet zouden naleven. De weggehaalde fietsen zullen gedurende 3 maanden ter beschikking worden gehouden van hun eigenaar op het Fietspunt Beurs. Bij de teruggave zal een bedrag van 10 euro worden gevraagd voor de administratieve kosten. Het doorgesneden slot wordt niet terugbetaald. Na deze termijn zal de fiets door CyCLO worden bijgehouden.

h. Verwijdering van fietswrakken: de fietswrakken (achtergelaten en/of slecht onderhouden fietsen die niet aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen om als voertuig te mogen worden gebruikt) zullen door de beheerder van een etiket worden voorzien waarop de datum van de vaststelling wordt vermeld. Als het fietswrak 3 weken na de vaststelling nog steeds in de parking aanwezig is, zal de beheerder overgaan tot de verwijdering ervan zonder dat de eigenaar de mogelijkheid heeft om zijn fiets terug te krijgen.

TOEGANKELIJKHEID VAN DE PARKINGS

a. De vrij toegankelijke fietsparkeerplaatsen kunnen worden gebruikt tijdens de openingsuren van de stations Beurs en De Brouckère. Buiten de openingsuren zullen de op deze plaatsen geparkeerde fietsen niet meer toegankelijk zijn en moeten de eigenaars wachten tot het metrostation opnieuw open gaat.

b. De beveiligde fietsparkeerplaatsen zijn 24u/24 en 7d/7 toegankelijk. De lift kan tijdens de sluitingsuren van het station (tussen 1 en 5 uur ‘s morgens) niet worden gebruikt. Door de configuratie van de draaihekken van de nachtuitgang is het ook niet mogelijk om met speciale fietsen binnen en buiten te rijden.

c. De beheerder heeft het recht om op elk moment de parking te betreden, onder meer om na te gaan of de gebruiksvoorwaarden door de gebruikers worden nageleefd, werken uit te voeren en de parking te onderhouden.

d. Indien er werken moeten worden uitgevoerd in het kader waarvan een ontruiming van de parking is vereist, worden de gebruikers hiervan 10 werkdagen van tevoren op de hoogte gebracht (ter plaatse en via elektronische weg). De gebruikers dienen hun fiets dan te weg te halen van de parkeerplaatsen gedurende de vereiste periode. Anders behoudt de beheerder zich het recht voor om de fietsen op risico en op kosten van de gebruiker te weg te halen.

e. In geval van overmacht kan de beheerder het gebruik van de parking door de gebruiker niet meer garanderen en zal aan deze laatste worden gevraagd om zijn fiets binnen de opgelegde termijn te verwijderen. Anders behoudt de beheerder zich het recht voor om de fietsen op risico en op kosten van de gebruiker te weg te halen.

f. In geval van een panne aan het toegangssysteem voorziet de beheerder zo snel mogelijk in een tussenkomst. Er wordt geen enkele garantie gegeven ten opzichte van de maximale duur van de panne. Tijdens deze panne is het mogelijk dat de parkeerplaatsen niet toegankelijk zijn of dat er geen enkele toegangscontrole kan worden uitgevoerd.

AANSPRAKELIJKHEID

a. De beheerder wijst elke aansprakelijkheid af indien de fietsen worden beschadigd en/of gestolen.

b. De gebruiker dient zijn fiets vast te maken met de daartoe voorziene systemen. Desgevallend kan de beheerder niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging en/of de diefstal van de fietsen.

c. Het feit dat de fietsen zich in een beveiligde zone van de parking bevinden, wil niet zeggen dat de fietsen en hun toebehoren zijn verzekerd. De gebruiker dient zelf te informeren over de sloten, de persoonlijke beveiligingssystemen en de fietsverzekeringen.

BIJ PROBLEMEN

a. Voor elk probleem in verband met de abonnementen of de toegang tot de parking:

– tijdens de week van 9.00 tot 17.00 uur – tel.: 02 414 03 00 of via www.cycloparking.brussels

– Fietspunt Beurs – dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

b. Voor elk ander probleem:

– MIVB: 1707

IN NOODGEVALLEN

– Politie: 101

– Medische bijstand – Brandweer: 112

– MIVB: 1707