Gebruiksvoorwaarden

In English here 🚲 En français ici

Algemene voorwaarden voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen met toegangscontrole voor de fietsparking (fietsbox, parking voor buurtbewoners, P+R en Grote Parkings)

Woord vooraf en algemene principes

Cycloparking is een webplatform dat sinds 1 januari 2021 door de NV van publiek recht Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (hierna ‘parking.brussels’ genoemd) wordt beheerd, opgericht in uitvoering van artikel 25, § 1 van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0833260781 en met hoofdkantoor aan de Gasthuisstraat 31 te 1000 Brussel (België) en dat mensen die zich regelmatig met de fiets verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die slechts moeizaam een plaats vinden om hun fiets te stallen, helpt om parkeerplaatsen met toegangscontrole in de nabijheid van hun woning of langs hun trajecten te vinden.

In deze Algemene Voorwaarden wordt ‘Cycloparking’ zowel het hierboven beoogde webplatform als Parking.brussels bedoeld.

Cycloparking stelt aan de Gebruiker (hierna ruimer gedefinieerd) tijdelijk een dienst ter beschikking in de vorm van fietsparkeerplaatsen met toegangscontrole (hierna ‘de Diensten’ genoemd) via haar website www.cycloparking.brussels (hierna ‘de Website’ genoemd), haar klantendienst of elk ander middel dat minstens één fietsparkeerplaats door Cycloparking ter beschikking stelt.

De fietsparkeerplaatsen zijn ter ondersteuning van de zachte mobiliteit bestemd voor mensen die regelmatig de fiets gebruiken als vervoersmiddel en die (meer dan één keer in een periode van meer dan 3 opeenvolgende maanden) echt nood hebben aan een parkeerplaats met toegangscontrole.

Het gebruik van de Diensten van Cycloparking wordt door de algemene voorwaarden bepaald (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’ genoemd).

De Gebruiker verklaart hierbij op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat hij op eigen kosten over een internettoegang moet beschikken en te hebben nagegaan of de configuratie van de hardware en van het mobiele toestel aangepast is aan en compatibel is met het gebruik van de Diensten die door Cycloparking worden verleend.

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij ze heeft begrepen en zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Voor elke vraag in verband met deze Algemene Voorwaarden of de Diensten die door Cycloparking worden verleend, kan de Gebruiker de FAQ-rubriek op de Website (hierna ‘FAQ’ genoemd) raadplegen. Als de Gebruiker daar geen antwoord op zijn vraag vindt, kan hij ook contact opnemen met de klantendienst van Cycloparking, die rechtstreeks bereikbaar is per mail (cycloparking@parking.brussels) of telefonisch op het nummer 0800 35 678 van maandag tot vrijdag van 08.30 u tot 13.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u (hierna de ‘Contactgegevens van Cycloparking’ genoemd).

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben deze termen de volgende betekenis:

1.1. ‘Gebruiker’: elke Gebruiker die gebruikmaakt van de Diensten van Cycloparking, en dan meer bepaald de toegang tot minstens één fietsparkeerplaats die tijdelijk door Cycloparking ter beschikking wordt gesteld, ongeacht het middel waarmee hij deze toegang(en) heeft verkregen.

1.2. ‘Diensten’: alle door Cycloparking in het kader van haar activiteiten voorgestelde, aangeboden of verleende diensten, en dan meer bepaald de terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats aan de Gebruiker, met inbegrip van een abonnement voor bakfietsen en/of Grote Parkings en een toegangssysteem.

1.3. ‘Parkeerplaats’: de precieze, persoonlijke en individuele fietsparkeerplaats die tijdelijk door Cycloparking ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker, ongeacht het parkingtype (fietsbox, parking voor buurtbewoners, Park & Ride, Grote Parkings), zoals vermeld in de FAQ-rubriek.

1.4. ‘Parking’: fietsbox, parking voor buurtbewoners, Park & Ride, Grote Parkings en elke andere plaats/site die in de FAQ-rubriek wordt vermeld waar één of meerdere parkeerplaatsen voor fietsen zijn ingericht.

1.5. ‘Abonnement(en)’: het (de) door Cycloparking voorgestelde abonnement(en) dat (die) de Gebruiker persoonlijk en/of voor de leden van zijn familie die bij zijn Account zijn gevoegd moet nemen via de Website om te kunnen genieten van de Diensten en van één of meerdere Parkeerplaatsen.

1.6. ‘Toegangssystemen’: de middelen die toegang bieden tot de Parkeerplaats en die op een limitatieve manier in de FAQ-rubriek worden beschreven (badge, sleutel, AirKey-app, MoBIB-kaart).

1.7.‘Website’: de website  www.cycloparking.brussels

1.8. ‘Account’: persoonlijke ruimte van de Gebruikers op de Website, waar ze hun Abonnement en aanvraag van Abonnement kunnen beheren, met inbegrip van de ‘familieaccount’ waarnaar wordt verwezen in artikel 6.2. De familieleden die aan een door de Gebruiker geopende familieaccount worden toegevoegd, maken deel uit van de Account van de Gebruiker.

1.9. ‘FAQ’: de FAQ-rubriek van de Website.

1.10. ‘Contactgegevens van Cycloparking’: de middelen waarmee de Gebruiker contact kan opnemen met de klantendienst van Cycloparking, en dan meer bepaald het mailadres cycloparking@Parking.brussels en het telefoonnummer 0800 35 678, waarmee de dienst bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 08.30 u tot 13.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u, die hij kan gebruiken indien hij contact met Cycloparking wil opnemen in de gevallen die in deze Algemene Voorwaarden worden voorzien.  Voorbeeld: telkens wanneer deze Algemene Voorwaarden de Gebruiker uitnodigen om per mail contact op te nemen met Cycloparking, zal hij het mailadres moeten gebruiken dat in dit artikel wordt vermeld.

1.11. ‘Contactgegevens van de Gebruiker’: de contactgegevens die de Gebruiker zelf heeft vermeld bij het aanvragen van zijn Abonnement op de Website, en die Cycloparking zal gebruiken in de in deze Algemene Voorwaarden beschreven gevallen dat Cycloparking contact met hem moet opnemen.

Cycloparking en de Gebruiker worden hierna elk een ‘Partij’ en samen de ‘Partijen’ genoemd.

 

2. Voorwerp

Deze Algemene Voorwaarden hebben ten doel om de voorwaarden en de modaliteiten te definiëren volgens dewelke Cycloparking haar Diensten ter beschikking stelt van de Gebruiker, evenals de bijbehorende gebruiksvoorwaarden.

 

3. Toepassingsgebied

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Cycloparking ter beschikking van de Gebruiker stelt. Deze voorwaarden gelden bij elk bezoek of elk gebruik van de Website, een Parkeerplaats en/of een Toegangssysteem.

3.2. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden of elk ander document dat de Gebruiker aan Cycloparking zou kunnen hebben bezorgd.

3.3. Deze Algemene Voorwaarden bepalen op een exclusieve manier de verhoudingen tussen Cycloparking en elke Gebruiker.

3.4. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en verbindt zich ertoe om ze na te leven. De Voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen op elk moment op het volgende adres worden geraadpleegd: www.cycloparking.brussels

3.5.1. Cycloparking behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand bericht te wijzigen en te updaten.

3.5.2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden moeten bij elk nieuw gebruik van de Dienst verplicht door de Gebruiker worden nageleefd.

3.5.3. Onverminderd artikel 3.5.2 brengt Cycloparking in overeenstemming met artikel 4.1. de Gebruiker via zijn Contactgegevens binnen de 15 werkdagen na hun vankrachtwording op de hoogte van elke wijziging en/of update van de Algemene Voorwaarden.

3.6. De nietigheid, de ongeldigheid of de onuitvoerbaarheid van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden ten opzichte van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, die hun volle bindende karakter behouden.

De volledig of gedeeltelijk nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt verondersteld niet geschreven te zijn en zal worden vervangen of beschouwd als vervangen door een vergelijkbare bepaling overeenkomstig de wetgeving die in de mate van het mogelijke dezelfde functie zal hebben.

 

4. Inwerkingtreding/duur/capaciteit

4.1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op de dag dat ze online op de Site worden geplaatst en zijn tegenstelbaar op de datum dat de Gebruiker voor het eerst gebruikmaakt van de Diensten.

4.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tegenstelbaar gedurende de volledige gebruiksduur van de Diensten en dit tot ze door nieuwe Algemene Voorwaarden worden vervangen.

4.3. De Gebruiker, die op elk moment kan beslissen om geen gebruik meer te maken van de Diensten van Cycloparking, blijft onderworpen aan de Algemene Voorwaarden tot op de laatste dag van de looptijd van zijn Abonnement of de opzegging ervan overeenkomstig artikel 15.

4.4. De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk te beschikken over de macht, de autoriteit en de capaciteit die nodig is om een verbintenis aan te gaan en om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit het gebruik van de Site en van de Diensten.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder mogen een Abonnement nemen en Gebruiker worden, onverminderd het recht van de Gebruikers die over een Abonnement beschikken, om aan hun Account één of meerdere familieleden toe te voegen overeenkomstig artikel 6.2 en de informatie die in de FAQ-rubriek beschikbaar is.

Elke handelingsonbekwame persoon in de betekenis van artikel 1123 en volgende van het voormalige burgerlijk wetboek kan in geen geval Gebruiker worden.

 

5. Toegankelijkheid van de Diensten

De Website en de Diensten zijn normaliter 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve de klantendienst van Cycloparking, die bereikbaar is tijdens de uren die in het Woord vooraf van deze Algemene Bepalingen worden vermeld.

Cycloparking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website en de Diensten en de gevolgen daarvan, wanneer die onderbrekingen buiten haar wil om gebeuren.

Cycloparking behoudt zich het recht voor om de Website of de toegang tot één of meerdere Diensten zonder voorafgaand bericht of schadevergoeding tijdelijk af te sluiten (met inbegrip van één of meerdere Parkeerplaatsen met het oog op een update, een herstelling, wijzigingen of veranderingen met betrekking tot de operationele methoden, servers en toegankelijkheidsuren, zonder dat deze lijst exhaustief is).

Cycloparking behoudt zich het recht voor om de Website of de toegang tot één of meerdere Diensten zonder voorafgaand bericht of schadevergoeding (met inbegrip van één of meerdere Parkeerplaatsen) op te schorten of aan sommige Gebruikers in uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, de toegang tot de Website of tot één of meerdere Diensten te ontzeggen.

Cycloparking behoudt zich het recht voor om aan de Website en aan de Diensten alle wijzigingen en verbeteringen aan te brengen die ze nodig of nuttig acht in het kader van de goede werking van haar Site en de daarmee verbonden Diensten.

 

6. Inschrijving – Persoonlijke account – Familieaccount

6.1. De Gebruiker die gebruik wenst te maken van de Diensten, moet hiervoor via de Website (‘Mijn account’) een persoonlijke account aanmaken.

Hiertoe moet de Gebruiker voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden.

6.2. De Gebruiker die houder is van een Account, beschikt over de mogelijkheid om er één of meerdere familieleden aan toe te voegen in overeenstemming met de informatie die in de FAQ-rubriek wordt vermeld, opdat de leden van zijn familie op vraag van de Gebruiker gebruik kunnen maken van een Parkeerplaats, onder voorbehoud van de beschikbare plaatsen en de voorwaarden voor inschrijving en toewijzing die in artikel 7 worden gedefinieerd. Wanneer één of meerdere familieleden worden toegevoegd, wordt in ‘Mijn account’ een ‘familieaccount’ geopend, waar de aanvraag voor een bijkomende parkeerplaats voor dat lid of die leden van zijn familie kan worden beheerd.

Met ‘familielid’ wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden een persoon bedoeld die verwant is met de Gebruiker en/of zijn echtgenote of wettelijk of feitelijk samenlevende partner en die deel uitmaakt van het gezin van de Gebruiker (waarbij een gezin wordt omschreven als het geheel van personen die gewoonlijk dezelfde woning delen en samenwonen).

Ook de meerderjarige en minderjarige leden van de Familieaccount van een Gebruiker kunnen hierdoor over een parkeerplaats beschikken. Het gebruik van de Diensten door de familieleden van een Gebruiker gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste, die de enige beheerder van de Account blijft.

In het kader van de toevoeging van een familielid aan de Account van een Gebruiker behoudt Cycloparking zich het recht voor om elke informatie of elk bewijsstuk te vragen om de hoedanigheid van dat (in dit artikel gedefinieerde) familielid dat aan de Account wordt toegevoegd, te controleren.

6.3. Op het moment van de inschrijving op de Website wordt bij de aanvraag voor de toekenning van een bepaalde Parkeerplaats gevraagd naar de namen, voornamen, adressen en mailadressen en telefoonnummer van de Gebruiker en de keuze van de taal waarin de Partijen met elkaar zullen communiceren. Die inlichtingen vormen de Contactgegevens van de gebruiker.

De toevoeging van een familielid van de Gebruiker aan zijn Account veronderstelt ook de invoer van de identificatiegegevens van het familielid (minstens de namen en de voornamen) en eventueel de contactgegevens.

Het is ook mogelijk dat hierbij andere nuttige informatie wordt gevraagd om na te gaan of een Gebruiker of een familielid dat op zijn Account is ingeschreven, gebruik kan maken van een Parkeerplaats overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en het toekenningsbeleid dat Cycloparking in de FAQ-rubriek heeft verduidelijkt.

De Gebruiker verbindt er zich toe om exacte, volledige en bijgewerkte inlichtingen te bezorgen.

Aan de Gebruiker zal ook worden gevraagd om een identifier en een wachtwoord in te voeren, die strikt vertrouwelijk moeten blijven.

Hij zal dan een bevestigingsmailbericht ontvangen.

6.4. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn Account, zelfs als daaraan leden van zijn familie worden toegevoegd, zoals bedoeld in artikel 6.2. Hij blijft de enige contactpersoon in verband met zijn Account en de leden ervan en is de enige persoon die een aanvraag voor een Parkeerplaats mag indienen, voor eigen gebruik of voor één of meerdere leden van zijn familie.

Hij is er verantwoordelijk voor om zijn identifier en/of zijn wachtwoord vertrouwelijk te houden. De Gebruiker zal niet het recht hebben om die toegangsinformatie te verdelen of iemand anders – zelfs niet de leden van zijn familie die in artikel 6.2. worden bedoeld – in staat te stellen om zich daarmee toegang te verschaffen tot ‘Mijn account’. De Gebruiker aanvaardt dan ook om alle redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat iemand zich deze toegangsinformatie toe-eigent en om elke niet toegelaten toegang rechtstreeks per mail of per telefoon aan de klantendienst van Cycloparking te melden via het mailadres of het telefoonnummer dat in het woord vooraf van dit document wordt vermeld.

6.5. De Gebruiker verbindt zich ertoe om Cycloparking per mail op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn Contactgegevens en andere gegevens die nodig zijn voor de inschrijving op ‘Mijn account’ en de toekenning van een Parkeerplaats.

 

7. Voorwaarden voor het nemen van een Abonnement en de toekenning van een Parkeerplaats

7.1. De toekenning van een Parkeerplaats aan een Gebruiker en/of aan een lid van zijn familie wordt bepaald door de anciënniteit van de aanvraag en de afstand tussen het woonadres van de Gebruiker (of het point of interest dat bij de inschrijving werd vermeld) en de gewenste Parkeerplaats (‘de Toewijzingsvoorwaarden’). Op enkele uitzonderingen na bedraagt deze afstand maximaal 500 meter.

Wanneer geen enkele Parkeerplaats beschikbaar is die beantwoordt aan de Toewijzingsvoorwaarden volgens de gegevens die door hem werden ingevoerd in ‘Mijn account’, zal de Gebruiker op een wachtlijst van aanvragers van een Parkeerplaats worden geplaatst tot een geschikte Parkeerplaats beschikbaar wordt voor zijn persoonlijk gebruik of voor gebruik door zijn familielid.

7.2. Wanneer een Parkeerplaats beschikbaar is voor de Gebruiker of een lid van zijn familie, die beantwoordt aan de Toewijzingsvoorwaarden, zal Cycloparking een mail verzenden naar de Gebruiker om hem daarvan op de hoogte te brengen en om de betalingsmodaliteiten van zijn Abonnement en de eventuele waarborg in verband met het Toegangssysteem te bezorgen (het ‘Toewijzingsvoorstel’).

Het Toewijzingsvoorstel is slechts 7 kalenderdagen geldig vanaf de datum van de verzending en vervalt behoudens uitzondering na afloop van die termijn. In voorkomend geval of in geval van weigering van het Toewijzingsvoorstel door de Gebruiker of bij uitblijven van betaling overeenkomstig artikel 8 zal de Parkeerplaats aan de volgende Gebruiker op de wachtlijst worden aangeboden.

7.3. Alleen na effectieve betaling van het Abonnement en de eventuele waarborg volgens de modaliteiten bedoeld in het Toewijzingsvoorstel en/of artikel 8 begint het Abonnement te lopen en wordt de Parkeerplaats definitief aan de Gebruiker toegewezen voor een jaar, naast de activering van het Toegangssysteem met betrekking tot de toegewezen Parkeerplaats (evenals de eventuele intrekking of verzending met de post van het Toegangssysteem naar de Gebruiker indien nodig).

7.4. Cycloparking behoudt zich het recht voor om op elk moment de verschafte informatie te controleren en om de dienstverlening of het gebruik van de Parkeerplaats te weigeren indien de inlichtingen niet kloppen. Cycloparking hoeft haar beslissing daarover niet te motiveren.

7.5. Wanneer hij een consument is, kan de Gebruiker gebruikmaken van zijn herroepingsrecht, zoals voorzien in de artikelen VI.47 en volgende van het wetboek van economisch recht, op voorwaarde dat aan de voorwaarden voor de toepassing van die bepalingen is voldaan.

 

8. Betaling van het Abonnement

8.1. De terbeschikkingstelling van een Parkeerplaats door Cycloparking aan de Gebruiker en/of aan een lid van zijn familie is betalend, overeenkomstig de tarieven die op de Website worden vermeld. Per aanvraag tot toewijzing van een Parkeerplaats (voor persoonlijk gebruik of voor gebruik door een familielid), zal Cycloparking overeenkomstig artikel 7 aan de Gebruiker een aanvraag tot betaling richten van het Abonnement dat er betrekking op heeft.

Cycloparking behoudt zich het recht voor om haar tarieven op elk moment te wijzigen. Bij een tariefwijziging door Cycloparking zal de nieuwe tarifering overeenkomstig artikel 15.2. van kracht kunnen worden vanaf de uitgave van de volgende factuur van het Abonnement.

Het Abonnement begint pas te lopen vanaf de effectieve betaling en de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats. De betaling van het Abonnement en van de waarborg gebeurt uitsluitend online op de Website.

8.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van het Abonnement ten laatste op de einddatum die wordt vermeld in de betalingsmodaliteiten van het Toewijzingsvoorstel en/of artikel 7.2. voor de totale verschuldigde bedragen. De betaalde bedragen kunnen niet worden terugbetaald, behalve in de uitzonderlijke omstandigheden die in deze Algemene Voorwaarden worden bedoeld.

8.3. Het Abonnement kan overeenkomstig artikel 15 worden vernieuwd.

8.4. Cycloparking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die toe te schrijven zijn aan het betalingssysteem. In het kader van het gebruik van de Diensten door de Gebruiker erkent en aanvaardt deze laatste dat Cycloparking bepaalde details van de transacties zal verkrijgen, die ze zal gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en binnen het geldende wettelijke kader.

8.5. Voor de Parkeerplaatsen die met een badge of een sleutel (of elk ander fysieke toegangssysteem dat door Cycloparking wordt geleverd) toegankelijk zijn, zal de waarborg bij niet-hernieuwing of bij opzegging van het Abonnement overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden worden terugbetaald bij de definitieve teruggave van de badge/sleutel (of elk ander fysiek toegangssysteem) aan Cycloparking volgens de modaliteiten die per mail aan de Gebruiker zullen worden bekendgemaakt. In elk geval zal die teruggave kunnen gebeuren per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs op het adres van Cycloparking (behalve in het geval van de sleutels, die wegens het risico op verlies in elk geval fysiek moeten worden teruggegeven), of de Gebruiker kan de badges/sleutels van 08.30 u tot 13.00 u aan het onthaal van het hoofdkantoor van Cycloparking tegen een ontvangstbewijs bezorgen.

Bij niet-teruggave binnen de 2 maanden na het verstrijken van het Abonnement is het bedrag van de waarborg van rechtswege door Cycloparking verworven.

8.6. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat elke uitgegeven factuur volledig verschuldigd zal zijn en dat de opzegging van het Abonnement in geen geval een terugwerkende kracht kan hebben op de eerder uitgegeven facturen.

 

9. Gebruik van de Diensten

9.1. De Gebruiker krijgt alleen toegang tot de Diensten met behulp van de hiervoor door Cycloparking voorziene en/of toegelaten toegangssystemen/-middelen.

9.2. Wat de toegangssystemen met elektronische kaarten (MoBIB), de AirKey-app of elke andere mobiele app die bij het grote publiek beschikbaar is, betreft, dient de Gebruiker te controleren of hij de app downloadt die compatibel is met zijn smartphone en/of dat hij over een geldige en functionele elektronische kaart beschikt. Cycloparking beheert geen elektronische kaarten (MoBIB), de AirKey-app of gelijk welke mobiele app die bij het grote publiek beschikbaar is om toegang te krijgen tot de Verkeersplaatsen en de Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Cycloparking op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun werking en hun gebruik. Cycloparking verwijst de Gebruiker naar de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de bijzondere toegangssystemen die zij zelf niet beheert met betrekking tot hun gebruik en hun werking.

9.3. Door gebruik te maken van haar Website en/of haar Diensten aanvaardt de Gebruiker overigens:

 1. om de Diensten alleen voor eigen gebruik te gebruiken en ze niet door te verkopen aan een derde;
 2. om derden niet toe te laten om zijn Account te gebruiken;
 3. om zijn Account niet af te staan of op een andere manier over te dragen aan welke andere rechts- of natuurlijke persoon dan ook;
 4. om de Diensten niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, onder meer om illegale content te verzenden of te bewaren of voor frauduleuze doeleinden;
 5. om de diensten niet te gebruiken om derden te benadelen, in verlegenheid te brengen of te storen;
 6. om de goede werking van het netwerk niet in gevaar te brengen;
 7. om de Diensten op geen enkele manier te verstoren.

9.4. De Gebruiker verbindt er zich toe om de Algemene Voorwaarden en het huishoudelijk reglement (hieronder), de veiligheids- en de meldingsregels na te leven van de Parking/Parkeerplaats die ter beschikking wordt gesteld.​

9.5. Een frauduleus gebruik of een gebruik van de Website dat niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden, kan op elk moment leiden tot een weigering door Cycloparking van de toegang tot de Diensten die door de Website worden voorgesteld, zelfs als Cycloparking vooraf de toegang tot de Diensten zou hebben bevestigd, onverminderd elke mogelijkheid tot vervolging waarover Cycloparking krachtens deze Algemene Voorwaarden beschikt voor de bevoegde rechtbanken. Anderzijds behoudt Cycloparking zich het recht voor om de Dienstverlening onmiddellijk stop te zetten indien de Gebruiker een van de hierboven vermelde regels niet naleeft.

 

10. Toegang tot de Parkeerplaatsen/Parkings

10.1. De toegankelijkheid van de Parkeerplaats is afhankelijk van het ermee verenigbare Toegangssysteem.

Het Toegangssysteem tot de Parkeerplaats is strikt persoonlijk voor de Gebruiker, ongeacht het soort systeem dat daarvoor wordt gebruikt. Dit met derden delen is ten stelligste verboden.

10.2. De Gebruiker zal, behalve in uitzonderlijke gevallen, een Toegangssysteem ontvangen dat verenigbaar is met de Parkeerplaats die aan hem wordt toegewezen na de betaling bedoeld in artikel 8.1. Cycloparking zal de Gebruiker op de hoogte brengen van de verzending van het Toegangssysteem op het moment van de toewijzing van de Parkeerplaats bedoeld in artikel 7.3.

Wat specifiek de toegang tot Parkeerplaatsen met een sleutelsysteem betreft: dit moet worden opgehaald op het hoofdkantoor van Cycloparking volgens de modaliteiten die de Gebruiker per mail heeft ontvangen. In de veronderstelling dat de Gebruiker de sleutel voor zijn Parkeerplaats niet ophaalt binnen de twee maanden na ontvangst van de nodige informatie daarover, zal het Abonnement worden geannuleerd en zal de Gebruiker het volledige bedrag van zijn Abonnement terugbetaald krijgen.

10.3. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het toegangssysteem dient de Gebruiker Cycloparking daarvan onmiddellijk per mail op de hoogte te brengen.

Er zal een nieuw Toegangssysteem ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld na betaling van een nieuwe waarborg, overeenkomstig artikel 9.2.

10.4. Als de Parkeerplaats even voordien is uitgerust met een nieuw Toegangssysteem dat niet door Cycloparking wordt voorzien (bv. MoBIB-transportkaart of andere kaart of mobiele app die voor het grote publiek beschikbaar is), zal de aanvankelijk betaalde waarborg aan de Gebruiker worden terugbetaald in ruil voor de teruggave van het originele Toegangssysteem.

De Gebruiker zal zichzelf persoonlijk moeten voorzien van het nieuwe systeem in kwestie en de identificatiegegevens van dat systeem aan Cycloparking moeten bezorgen, zodat de dienstverlening zo goed mogelijk kan worden voortgezet.

10.5. Het is voor de Gebruiker verboden om:

 1. het Toegangssysteem te kopiëren of te wijzigen, van welke aard dit systeem ook is;
 2. het Toegangssysteem met derden te delen;
 3. de toegangssystemen te cumuleren.

10.6. Als naast deze Algemene Voorwaarden specifieke (toegangs)voorwaarden gelden voor de Parkeerplaatsen, zullen deze worden vermeld in het kader van de inschrijvings- en/of de toewijzingsprocedure die in de artikelen 6 en 7 worden uiteengezet.

10.7. De Parkeerplaats is in principe op elk moment toegankelijk. Cycloparking behoudt zich het recht voor om er zich op elk moment toegang toe te verschaffen.

Cycloparking behoudt zich ook het recht voor om de toegankelijkheid en/of de beschikbaarheid van de Parkeerplaatsen op bepaalde datums op te heffen, mits ze de Gebruiker daarvan op de hoogte brengt (meer bepaald in het geval van handelingen waarbij de Parking en/of meerdere Parkeerplaatsen vrij moeten zijn of als de Parking is beschadigd of de veiligheid van de fietsen en/of van de Gebruikers in het gedrang wordt gebracht). De Gebruiker zal op vraag van Cycloparking voor de gevraagde tijd de fiets(en) verwijderen waarop zijn Account betrekking heeft. Als dat niet gebeurt, behoudt Cycloparking zich het recht voor om de fiets(en) zelf te verwijderen op risico’s en kosten van de Gebruiker, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding, overeenkomstig artikel 13.

10.8. Cycloparking heeft het recht om de toegang te weigeren voor een Gebruiker of een lid van zijn familie die deze Algemene Voorwaarden, de eventuele specifieke voorwaarden voor de Parkeerplaatsen of het huishoudelijk reglement van de ter beschikking gestelde Parkeerplaats niet zou naleven.

 

11. Gebruik van de Parkeerplaats en van de Parking

11.1. Elke Gebruiker en/of lid van zijn familie wordt tijdelijk een specifieke, persoonlijke en individuele Parkeerplaats in de Parking toegewezen (van welk type deze ook is) om er één enkele fiets met het standaardformaat (d.w.z. een fiets van maximaal 2 meter lang en niet breder dan 33 cm met betrekking tot fietszakken of andere accessoires (behalve het stuur) en uitgezonderd zeer kleine kinderfietsen), of van het bakfietsformaat voor de Parkings die beschikken over parkeerplaatsen die voor dit fietstype geschikt is en als de Gebruiker over een Abonnement beschikt voor dit soort fiets.

Deze persoonlijke Parkeerplaats wordt bij de toewijzing in ‘Mijn account’ vermeld. Algemeen gesteld worden de Parkeerplaatsen in een Parking van links naar rechts en van 1 tot X genummerd, afhankelijk van het aantal Parkeerplaatsen die in een bepaalde Parking beschikbaar zijn.

11.2. De nummering van de Parkeerplaatsen die in het vorige artikel wordt bedoeld, komt toe aan Cycloparking en kan indien nodig worden gewijzigd of geschrapt. In voorkomend geval zal Cycloparking de Gebruiker per mail op de hoogte brengen van de nieuwe nummering van zijn Parkeerplaats.

11.3. Rekening houdend met het persoonlijke, individuele en tijdelijke karakter van de Parkeerplaats mag de terbeschikkingstelling geen voorwerp uitmaken van een afstand van rechten of onderverhuring of toestemming aan derden om de Parkeerplaats te gebruiken.

11.4. De Parkeerplaats is geen opslag of tijdelijke opslagplaats voor lange duur en is ook geen opbergruimte. Fietsen die niet of slechts zeer zelden worden gebruikt (minder dan één keer in een periode van drie opeenvolgende 3 maanden), zullen overeenkomstig artikel 13 na een verwittiging (door de Gebruiker) moeten worden verwijderd. Cycloparking behoudt zich bovendien het recht voor om het Abonnement stop te zetten en/of de fiets te verwijderen overeenkomstig artikel 13 en/of om van de Gebruiker een dwangsom van € 5 per dag te eisen als deze laatste de fiets niet verwijdert.

11.5. Als wordt vastgesteld dat een Gebruiker zijn fiets achterlaat op een Parkeerplaats die niet aan hem is toegewezen, zal hij daarover per mail een verwittiging ontvangen. Hij dient de fiets dan onmiddellijk te verwijderen.

In geval van recidive zal een schadevergoeding gelijk aan 1 maand abonnement per fiets aan hem worden aangerekend tot op het moment dat de fiets wordt verwijderd, onverminderd de toepassing van artikel 13.

11.6. Cycloparking verbindt zich ertoe om de Gebruiker op de hoogte te houden van de technische aspecten van het gebruik van de Parking en van de opening en de sluiting ervan. In de FAQ-rubriek op de site worden hierover illustrerende video’s gepubliceerd.

11.7. Indien de Gebruiker of een derde een Parkeerplaats gebruikt die niet aan hem is toegewezen of zonder dat hij daarvoor over een geldig Abonnement beschikt, zullen zijn fiets en zijn toebehoren overeenkomstig artikel 13 kunnen worden verwijderd.

11.8. In elk geval dient de Gebruiker de Parkeerplaats als goede huisvader te gebruiken en de door Cycloparking verleende Gebruiksinformatie na te leven, die op de Website beschikbaar is en ook in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

 

12. Huishoudelijk reglement van de Parkings en de Parkeerplaatsen van Cycloparking

12.1. Dit huishoudelijk reglement maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Cycloparking.

12.2. De Gebruiker erkent dat de Parkeerplaats en de Parkings niet worden bewaakt of onder toezicht staan.

12.3. De Gebruiker beschikt over toegang tot de parking vanaf de ontvangst van betaling van zijn abonnement. Hij ontvangt per mail een bevestiging.  Hij identificeert zich via zijn unieke toegangssysteem telkens hij toegang wenst te verkrijgen tot de parking. Hij waakt erover om geen andere gebruikers op dat moment toegang te verstrekken tot de parking.

12.4. Teneinde een gebruik te waarborgen dat de andere Gebruikers noch de juiste werking van de Parking verstoort, mag de fiets die op zijn Parkeerplaats is vastgezet, de opening of de sluiting of het binnenrijden en het buitenrijden van de fietsen van de andere Gebruikers niet hinderen.

12.4. Alle standaardtoebehoren (manden en/of zakken, kinderstoeltje en/of andere) zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze het stallen, het binnen- en het buitenrijden met een andere fiets niet hinderen en altijd op een correcte manier stevig aan de Fiets zijn vastgemaakt.

12.5. Ongeacht of zijn fiets al dan niet met accessoires is uitgerust, verbindt de Gebruiker zich ertoe om het principe van artikel 12.2. op een verstandige manier na te leven en zich aan te passen aan de veranderingen van Gebruikers van de Parking (en dus van de verschillende al dan niet met accessoires uitgeruste fietsen die er worden gestald, afhankelijk van de opeenvolgende Gebruikers) in de loop van de tijd (‘de Samenstelling van de Parking’). Als de Samenstelling van de Parking of de wijziging ervan hinder van welke aard dan ook zou veroorzaken voor een Gebruiker voor het gebruik van zijn Parkeerplaats, moet deze Cycloparking daarvan via haar Contactgegevens op de hoogte brengen, zodat kan worden geprobeerd om een oplossing te vinden, zonder dat deze laatste daarvoor een resultaatverplichting aangaat.

12.6. De fiets van de Gebruiker moet op een behoorlijke manier met een hangslot en/of een degelijk antidiefstalsysteem (bv. U-vormig slot) aan de beugels of andere daarvoor voorziene middelen worden vastgemaakt. De Gebruiker blijft volledig verantwoordelijk voor de fiets. De Gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor elk voorwerp of elk accessoire van welke aard dan ook (fles, pomp, koplamp, hangslot, zak, kinderstoeltje, mand enz.) dat aan de fiets is bevestigd of erop is geplaatst en dat al dan niet is toegelaten. De parking mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van fietsen. De opslag van enige andere zaken is verboden. Cycloparking behoudt zich het recht voor om alle zaken te verwijderen die niet bevestigd zijn aan de fiets of die de andere gebruikers duidelijk hinderen.

12.7. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Parking na elk gebruik van de Parkeerplaats opnieuw met de sleutel te sluiten. Hij verbindt er zich eveneens toe om na elk gebruik van de Parkeerplaats – in zijn eigen belang en het belang van de andere Gebruikers – te controleren of de Parking op een correcte manier met de sleutel werd gesloten.

12.8. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de fietsen op de andere Parkeerplaatsen van de Parking niet te beschadigen of te verplaatsen. In voorkomend geval verbindt hij zich ertoe om Cycloparking onmiddellijk per mail te verwittigen.

12.9. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Parking zorgvuldig te gebruiken en om ze niet te beschadigen. In voorkomend geval verbindt hij zich ertoe om Cycloparking onmiddellijk per mail te verwittigen.

12.10. Algemeen gesteld verbindt de Gebruiker zich ertoe om onmiddellijk contact op te nemen met Cycloparking en om haar via haar Contactgegevens op de hoogte te brengen zodra hij een technisch probleem, storing, panne, schade, beschadiging (die al dan niet door de Gebruiker zijn veroorzaakt) aan de Parkeerplaats vaststelt en in voorkomend geval verwittigt zijn verzekeraar BA.

12.11. De Gebruiker zal geen wijzigingen en/of herstellingen mogen (laten) uitvoeren aan de Parkeerplaatsen/Parkings en alle bijbehorende installaties, behalve als Cycloparking daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend. Elke schade ten gevolge van dergelijke wijzigingen/herstellingen zal uitsluitend ten laste zijn van de Gebruiker die ze heeft uitgevoerd.

12.12. Cycloparking en de eigenaar van een Parking voor buurtbewoners zijn bevoegd om de fietsen van de Gebruikers zonder geldig bewijs of die hun fiets op plaatsen waar ze hinder veroorzaken, achterlaten, overeenkomstig artikel 13 op kosten van de betrokken Gebruikers te laten verwijderen.

 

13. Vasthouding, verplaatsing en verwijdering van de fietsen

13.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn fiets van de Parkeerplaats te verwijderen op gemotiveerde aanvraag van Cycloparking en in alle gevallen die door deze Algemene Voorwaarden worden voorzien. Als dat niet gebeurt, zal Cycloparking het recht hebben om aan de Gebruiker een dwangsom op te leggen van € 5 per dag vanaf de dag dat de fiets had moeten zijn verwijderd.

13.2. Niettegenstaande artikel 13.1. staat de Gebruiker Cycloparking en/of de eigenaar van de Parking voor buurtbewoners, die hem vooraf moeten op de hoogte brengen behalve in noodgevallen, toe om zijn fiets te verwijderen/verplaatsen op kosten en risico’s van de Gebruiker in alle gevallen die in deze Algemene Voorwaarden zijn voorzien en dan meer bepaald in het geval dat:

 • de fiets niet is gestald op de parkeerplaats die door Cycloparking werd toegewezen;
 • de fiets op de parkeerplaats is achtergebleven nadat Cycloparking de Gebruiker had laten weten dat hij zijn fiets voor een bepaalde periode moest verwijderen;
 • de fiets een gevaar vormt voor personen en/of goederen van anderen;
 • de fiets de normale toegankelijkheid voor de andere Gebruikers hindert;
 • de fiets niet wordt gebruikt (en de Gebruiker daarover vooraf een verwittiging heeft ontvangen), behalve indien Cycloparking per mail een geldige reden voor het langdurige niet-gebruik van de fiets heeft ontvangen, inclusief een bewijsstuk (bv. bij medische reden);
 • de exploitatie of de veiligheid dat vereist;
 • het Abonnement is vervallen en niet werd verlengd of werd opgezegd door een van de Partijen en de fiets op de Parkeerplaats is blijven staan na afloop van de geldigheidstermijn of de opzegperiode (overeenkomstig artikel 15) en/of op de datum die per mail aan de Gebruiker werd bezorgd met de vraag om zijn fiets te verwijderen;
 • deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder artikel 13.1. niet werden nageleefd.

In die gevallen en behalve in noodgevallen waarbij Cycloparking niet de kans kreeg om vooraf aan de Gebruiker te vragen om zijn fiets te verplaatsen, behoudt Cycloparking zich het recht voor om de verplaatsingskosten te vergoeden, die forfaitair op € 75 incl. btw zijn vastgelegd. De fiets zal door Cycloparking worden verplaatst en tijdelijk worden gestald op een plaats die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Cycloparking heeft ter beschikking gesteld. Die locatie zal per mail aan de Gebruiker worden bekendgemaakt, zodat deze laatste daar zijn fiets kan gaan ophalen. De gebruiker moet het bewijs aanleveren dat hij eigenaar is van de fiets door zijn identiteitskaart mee te delen alsook enig ander document dat de fiets met hem verbindt (bv.: aankoopfactuur).

13.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn fiets daar op te halen binnen de 24 uur na de verwijdering waarnaar in het vorige artikel wordt verwezen.

13.4. Fietsen en bakfietsen die na een periode van 3 maanden na de verwijdering uit de Parking niet worden opgehaald of geclaimd, worden in overeenstemming met de overeenkomst tussen Cycloparking en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigendom van Cycloparking. De eigenaar kan Cycloparking na die periode dan ook niet verplichten om de fiets terug te geven.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1. De inlichtingen, aanbevelingen en/of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks via de Website, de Diensten en de App aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld, zijn slechts algemene inlichtingen en zijn geen adviezen. Cycloparking zal de nodige inspanningen leveren om de Website, de App en hun content correct en up-to-date te houden, maar waarborgt niet dat de Website en/of de App (en hun content) vrij zijn van fouten, tekortkomingen, malware of virussen of dat de gegevens op de Site en/of de App correct, geüpdatet en exact zijn. Cycloparking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website of de App, met inbegrip van schade veroorzaakt door malware, virussen of gelijk welke onjuistheid of weglating van inlichtingen op de Website of de App, behalve als de schade het gevolg is van een bewuste handeling of een grove nalatigheid van Cycloparking.

14.2. Cycloparking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiend uit het gebruik (of het onvermogen tot gebruik) van de elektronische communicatiemiddelen van de Site of de App, en dan meer bepaald de schade ten gevolge van de mislukking of de vertraging van de verzending van elektronische berichten, een onderschepping of een manipulatie van elektronische berichten door derden of door informaticaprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en de verzending van virussen.

14.3. Cycloparking en/of de eigenaar van een Parking voor buurtbewoners stellen alleen Parkeerplaatsen en Parkings ter beschikking van Gebruikers en kunnen daardoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.  Bovendien wijzen Cycloparking en de eigenaar van een Parking voor buurtbewoners elke verantwoordelijkheid in welk opzicht en voor welke reden dan ook af voor gelijk welke materiële of immateriële schade aan personen of goederen zoals ongevallen, diefstallen of (zelfs gedeeltelijke) schade die zich zou kunnen voordoen naar aanleiding van of wegens het gebruik van een Parking of een Parkeerplaats en dan meer bepaald bij de aankomst of het vertrek van een Gebruiker. Overigens bieden sommige verzekeringsmaatschappijen een uitbreiding van de globale woonverzekering aan die ook de diefstal van fietsen dekt. De Gebruiker wordt uitgenodigd om daarover persoonlijk de nodige informatie in te winnen.

De Gebruiker erkent in elk geval dat Cycloparking nooit aansprakelijk zal kunnen worden gesteld om welke reden dan ook wanneer het Abonnement van de Gebruiker verstreken is of werd opgezegd, zelfs als de fiets van de Gebruiker op dat moment op de Parkeerplaats of in de Parking zou achterblijven.

14.4. De Gebruiker draagt als enige, met volledige vrijstelling van Cycloparking, dat hij vrijwaart van elk eventueel beroep, alle nadelige gevolgen die zich zowel voor zijn fiets als voor hem persoonlijk, Cycloparking of derden zouden kunnen voordoen ten gevolge van het (al dan niet foutieve gebruik) van de Parkeerplaats of van zijn fiets, behalve als die schadelijke gevolgen het resultaat zijn van het niet uitvoeren van een verplichting die bestaat uit een van de belangrijkste prestaties die aan Cycloparking toebehoort of door een feit, bedrog of ernstige fout van Cycloparking of zijn aangestelden en gemachtigden, behalve in elk geval van overmacht.

14.5. Wanneer de Gebruiker een consument is, kunnen de vorige artikelen van deze titel geen schending vormen van de bepalingen opgenomen in Boek VI van het wetboek van economisch recht met betrekking tot de marktpraktijken en de bescherming van de consument.

14.6. Aangezien Cycloparking bovendien geen hoedanigheid van houder heeft, heeft het bedrijf op geen enkele manier een verplichting tot bewaking van of toezicht op de Parkings en de Parkeerplaatsen en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor enige handelingen van derden. De Gebruiker erkent dat het Abonnement op de Parkeerplaats hem niet ontslaat van de verplichting om zijn fiets zo goed mogelijk te bewaken en te beschermen en dat hij als enige volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van de fiets tijdens de volledige looptijd van het Abonnement.

14.7. Cycloparking heeft alleen inspanningsverplichtingen voor alle door haar aangeboden, voorgestelde of verleende Diensten. Cycloparking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent is aan het gebruik van de Website, de Parkings en/of de Parkeerplaatsen, en dan meer bepaald een onderbreking van de dienstverlening, een indringing van buiten af of elk feit dat als overmacht kan worden beschouwd. In elk geval zal Cycloparking volgens de betekenis van deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag of de bedragen die werden betaald of moeten worden betaald bij de transactie aan de basis van deze aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie.

14.8. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Website, de App, de Parkings en de Parkeerplaatsen evenals alle Diensten die door Cycloparking worden verleend, alleen te gebruiken voor private doeleinden en voor doeleinden die overeenstemmen met de openbare orde, de goede zeden en de rechten van derden.

14.9. De Gebruiker verbindt er zich toe om – rechtstreeks of onrechtstreeks – geen enkele handeling te stellen die de integriteit van de Website, de App en/of de door Cycloparking ter beschikking gestelde Diensten zou kunnen aantasten.

 

15. Duur en stopzetting van het Abonnement

15.1. De Gebruiker die een Abonnement heeft genomen, verbindt zich voor een periode van 1 jaar vanaf het moment van de betaling van het Abonnement en de terbeschikkingstelling van de Parkeerplaats. De aard van het contract dat hem verbindt met Cycloparking is een contract van bepaalde duur.

15.2. Wanneer de Gebruiker kiest voor betaling via Bancontact, kan het Abonnement verlengd worden voor de periode van één jaar indien de verlengingsfactuur verstuurd door Cycloparking betaald wordt binnen de daarin vermelde termijn. Indien er binnen 7 dagen geen reactie komt van de Gebruiker, zijn de artikelen 7.3 en 13 van toepassing.

Wanneer de Gebruiker kiest voor betaling met kredietkaart, wordt het abonnement automatisch verlengd.

Cycloparking is in geen enkel opzicht verplicht om een verlenging van het Abonnement voor te stellen en moet in voorkomend geval het uitblijven van een verlenging niet motiveren. In dat laatste geval zal Cycloparking de Gebruiker binnen een termijn van 7 dagen vóór de vervaldatum van zijn Abonnement per mail vragen om zijn fiets te verwijderen vóór de vervaldatum, op straffe van toepassing van artikel 13.

In elk geval zal de Parkeerplaats ten laatste de avond vóór de vervaldatum van het Abonnement moeten zijn vrijgemaakt, op straffe van toepassing van artikel 13.

15.3. De Gebruiker kan zijn Abonnement op elk moment en zonder daarvoor een reden te moeten aangeven, met een opzegtermijn van 7 kalenderdagen opzeggen, door deze opzegging per mail aan Cycloparking te melden. De opzegtermijn begint te lopen de dag na de kennisgeving van de opzegging.

15.4. Cycloparking kan in alle in deze Algemene Voorwaarden voorziene gevallen en in elk geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden op elk moment met onmiddellijke ingang het Abonnement opzeggen en de Dienstverlening stopzetten (door de mogelijkheden van gebruik van de App en de Diensten uit te schakelen). Cycloparking zal de Gebruiker per mail op de hoogte brengen van de opzegging van zijn Abonnement, de datum waarop deze van kracht wordt en de uiterste datum waarop de fiets van de Parkeerplaats moet worden verwijderd, op straffe van toepassing van artikel 13.

15.5. In toepassing van artikel 15.3 of 15.4 door een van de Partijen dient de Gebruiker zijn Parkeerplaats ten laatste de dag vóór de vervaldag van zijn opzeg vrij te maken, op straffe van toepassing van artikel 13.

15.6. Cycloparking behoudt zich het recht voor om het toegangsrecht van de Gebruiker tot ‘Mijn account’ geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien deze niet wordt gebruikt (behalve in het geval van een aanvraag tot Abonnement die nog wordt behandeld) en de activering van de account en/of in het geval de ingeschreven gebruiker deze Algemene voorwaarden heeft geschonden.

Cycloparking zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies van gegevens ten gevolge van de schrapping van de persoonlijke account van de ingeschreven Gebruiker.

15.7. Uiterlijk op de verjaardag van zijn aanvraag wordt een e-mail verstuurd naar gebruikers ingeschreven op de wachtlijst. Een gebruiker op de wachtlijst zal beschikken over de mogelijkheid om zijn aanvraag te verlengen via de ad-hoclink vermeld in de e-mail. Deze link zal werkzaam blijven gedurende 30 dagen vanaf de verzending. Bij geen reactie van de gebruiker na afloop van deze termijn, wordt de aanvraag automatisch geannuleerd en wordt het account verwijderd.

 

16. Niet-afstand

16.1. Het feit dat Cycloparking geen voordeel haalt uit een tekortkoming of schending door de Gebruiker van een van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van rechten met betrekking tot deze tekortkoming of schending.

16.2. Het feit dat Cycloparking geen beroep doet op een clausule van deze Algemene Voorwaarden, betekent niet dat zij van het voordeel van deze clausule afziet.

 

17. Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling

17.1. Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op de contractuele verhoudingen. In het geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Voor elke betwisting van de bevoegdheid van de Vrederechter in het gerechtelijk arrondissement van Brussel zal de Vrederechter van het 1e Kanton van Brussel bevoegd zijn.

 

18. Slotbepaling

De Franse en de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden vormen de enige authentieke teksten. Bij verschillen tussen deze teksten en hun vertaling in een andere taal heeft de tekst van deze voorwaarden in het Frans of in het Nederlands voorrang.

 

IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM

Contactgegevens gedurende weekdagen van 9u tot 17u.
Tel. 0800 35 678, of per e-mail via het contactformulier.

(versie: 05 september 2022)