Gebruiksvoorwaarden

In English hereĀ šŸš² En franƧais ici

FIETSPARKING MET TOEGANGSCONTROLE

Fietsbox, buurtparking en P+R; Grote Parkings (Ā§Gebruik van de parking, en volgende)

Toewijzing van de plaatsen en algemene principes

De plaatsen zijn voor fietsers die de fiets met regelmaat gebruiken als vervoermiddel en die een reƫle behoefte hebben aan een parkeerplaats met toegangscontrole.

a. De toewijzing van een plaats gebeurt op basis van datum van aanvraag en de afstand tussen de woning van de gebruiker (of een belangrijke locatie die werd opgegeven in Mijn account) en de parking. De afstand hiertussen mag niet meer zijn dan 200 m.

b. Elke gebruiker krijgt een specifieke locatie toegewezen in de parking, die wordt aangegeven in Mijn account. In het algemeen zijn de plaatsen in een parking genummerd van links naar rechts en van 1 tot en met X, naargelang het aantal fietsen in een bepaalde parking.

c. De nummering van de plaatsen gebeurt door parking.brussels en kan indien nodig gewijzigd, herzien of verwijderd worden.

d. De parking is niet bedoeld voor langetermijnopslag. Als een plaats niet of zeer zelden gebruikt wordt, behoudt parking.brussels zich het recht voor om het abonnement te beƫindigen en de betrokken fiets te laten verwijderen.

e. De gebruiker is er zich van bewust dat de parking gedeeld wordt met andere gebruikers en dat de ter beschikking gestelde plaats geen verworven recht is.

Wijziging van de voorwaarden en opzegging

a. parking.brussels behoudt zich het recht voor om eenzijdig de bepalingen van het huidige abonnement te wijzigen. In voorkomend geval kan parking.brussels niet verplicht worden om de gebruiker een vergoeding te betalen, om welke reden dan ook. De gebruiker mag echter het abonnement onmiddellijk opzeggen, als hij het abonnement niet wenst verder te zetten omwille van een dergelijke wijziging.

b. De gebruiker kan op elk moment het abonnement zonder verantwoording opzeggen door contact op te nemen met parking.brussels.

c. In geval van opzegging zal parking.brussels de gebruiker de te veel betaalde huur terugbetalen volgens een pro rata berekening van de overblijvende volledige maanden.

d. De gebruiker moet zijn fiets definitief uit de parking weghalen en de plaats vrijmaken vĆ³Ć³r de einddatum van de opzegtermijn (of het einde van de huurperiode). Bij gebreke daarvan behoudt parking.brussels zich het recht voor om de fiets te verwijderen op risico en kosten van de gebruiker.

e. parking.brussels heeft het recht om eenzijdig het abonnement te beƫindigen en zonder opzegtermijn, als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden niet respecteert.

Betaling van het abonnement, hernieuwing, schorsing

a. Betaling van het abonnement en de waarborg dient enkel online te gebeuren via cycloparking.brussels.

b. Het abonnement voor een plaats in een parking kan worden verlengd mits de factuur voor de verlenging die op de vervaldag wordt verzonden binnen de opgegeven termijn wordt betaald.

c. In het geval van niet-verlenging, opschorting of beƫindiging van het abonnement wordt het te veel betaalde bedrag van het jaarabonnement terugbetaald door parking.brussels in verhouding tot de resterende volledige maanden (elke begonnen maand wordt beschouwd als betaald door de gebruiker).

Toegang en waarborg

a. De gebruiker krijgt een toegangsmiddel (sleutel, badge of ander) tot de parking, zodra parking.brussels het abonnementsgeld en de waarborg heeft ontvangen.

b. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het toegangsmiddel dient de gebruiker parking.brussels hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De gebruiker kan een nieuw toegangsmiddel krijgen indien een nieuwe waarborg wordt gestort.

c. Indien de parking is uitgerust met een toegangssysteem dat met een ander toegangsmiddel werkt (bijv.: een vervoerskaart, zoals een MOBIB-kaart of gelijkaardig, of een app op de smartphone), zal de aanvankelijk betaalde waarborg terugbetaald worden aan de gebruiker, die vervolgens zelf een dergelijke nieuwe kaart moet aanschaffen en de identificatiegegevens van deze kaart aan parking.brussels moet overmaken om de continuĆÆteit van de dienstverlening te verzekeren.

d. Het is verboden voor de gebruiker om het toegangsmiddel op welke manier dan ook te dupliceren of te wijzigen.

e. Het is ook verboden om het toegangsmiddel met derden te delen.

Gebruik van de parking

a. De parkeerplaats in een parking wordt aan de gebruiker toegekend op zijn naam en op tijdelijke basis, om er een enkele fiets met standaardformaat te parkeren.

b. Het doel van deze parkings is om de zachte mobiliteit te bevorderen, dus veronderstelt een normaal gebruik van de parking dat de gebruiker de fiets ook daadwerkelijk gebruikt. Het gebruik van de parking als een langetermijnparking voor een fiets is niet toegestaan.

c. Om een gebruik te garanderen dat noch de andere gebruikers noch de correcte werking van de parking hindert, moet de fiets in de parking passen, vastgemaakt zijn op zijn plaats zonder het mechanisme (opening/sluiting), noch de andere gebruikers, te belemmeren; de parking is ontworpen voor fietsen met een standaardafmeting. Manden en/of zakken, babyzitjes en/of andere standaardaccessoires zijn toegelaten zolang ze het parkeren, het in-en uitrijden van de andere fietsen niet hinderen. De gebruiker, ongeacht of hij dergelijke accessoires bezit, verbindt zich ertoe dit principe te goeder trouw te respecteren en zich in de loop van de tijd aan te passen aan de verschillende opstellingen van de parking.

d. Zakken, accessoires, kinderzitjes en manden moeten steeds aan de fiets bevestigd en correct vastgemaakt zijn.

e. parking.brussels kan op elk moment elke fiets weghalen indien punt c. hierboven niet wordt gerespecteerd, zonder voorafgaand verzoek of ingebrekestelling. parking.brussels kan desgevallend niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van de fiets en/of andere voorwerpen die op die manier worden verwijderd.

f. De gebruiker mag zijn stallingsplaats niet verhuren of het gebruik ervan toestaan aan derden. Onderverhuur is ten strengste verboden.

g. De gebruiker mag geen wijziging aanbrengen of laten aanbrengen aan de bestaande installaties. Elke schade zal hersteld worden op kosten van de gebruiker.

Verplichtingen van de gebruiker

a. De gebruiker verbindt zich ertoe om de parking te bezetten en te gebruiken zoals het een goede huisvader betaamt en erkent dat de parking niet bewaakt of gesurveilleerd wordt.

b. De gebruiker is gehouden om na elk gebruik de parking correct af te sluiten en te vergrendelen. Bij het verlaten van de parking moet de gebruiker controleren of de parking correct werd afgesloten en vergrendeld, en dit in zijn eigen belang en dat van de andere huurders.

c. De gebruiker is verplicht om zijn fiets te beveiligen in de parking met een hangslot of een kwaliteitsvol antidiefstalsysteem, zoals een U-hangslot vastgemaakt aan de fietsrek.

d. De gebruiker verbindt zich ertoe om de andere fietsen die in de parking staan niet te verplaatsen of te beschadigen.

e. De gebruiker moet parking.brussels op de hoogte brengen van elke beschadiging, slijtage of defect aan de parking.

f. De gebruiker verbindt zich ertoe om de box met zorg te gebruiken en om de bijstand van parking.brussels te vragen in geval van panne of een technisch probleem.

Beschikbaarheid van de parking

a. parking.brussels heeft het recht om zich te allen tijde toegang te verschaffen tot de parking.

b. In geval van tussenkomsten die vereisen dat de parking leeg moet zijn, of als de parkeergarage beschadigd is, waardoor de veiligheid van de fietsen en de gebruikers in gevaar komt, of op aanvraag van parking.brussels dient de gebruiker zijn fiets uit de parking te verwijderen voor de vereiste duur. Indien dit niet gebeurt, behoudt parking.brussels zich het recht voor om zelf de fiets te verwijderen op risico en op kosten van de gebruiker.

c. In dergelijk geval zal geen enkele vorm van vergoeding toegekend worden aan de gebruiker; parking.brussels verbindt zich er echter toe om de gebruiker te vergoeden in maandelijkse abonnementsperiodes, vanaf 10 opeenvolgende dagen dat de parking onbeschikbaar is (12 dagen = 1 maand; 1 maand en 6 dagen = 1 maand terugbetaald, etc.).

Verantwoordelijkheid, geschil

a. De gebruiker is aansprakelijk voor eender welke schadelijke gevolgen die zich zouden kunnen voordoen zowel voor zijn persoon als voor zijn fiets, voor parking.brussels of voor derden als gevolg van het (foutief of niet) gebruik van de parking of zijn fiets. parking.brussels wordt gevrijwaard van alle verhaal.

b. De gebruiker erkent dat de huur van de plaats in de parking hem niet vrijstelt om te waken over de goede bewaring en bescherming van zijn fiets en dat hij alleen en volledig verantwoordelijk is voor het gebruik tijdens de hele duur van de huur.

c. parking.brussels kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal en dit tijdens de hele duur van het abonnement. Ter informatie, sommige verzekeringsmaatschappijen laten een uitbreiding toe van de globale woningverzekering die ook fietsdiefstal dekt. De huurder wordt gevraagd zich hier zelf over te informeren.

d. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.

Wijziging van woonplaats

De gebruiker verbindt zich ertoe om parking.brussels op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn of haar opgegeven identificatiegegevens, contact- en verblijfsgegevens per e-mail via cycloparking@parking.brussels.

Technische aspecten van het gebruik van de parking

parking.brusselsĀ verbindt zich ertoe om de gebruiker te informeren over de technische aspecten van het gebruik van de parking, het openen en sluiten ervan. In de FAQ-sectie van de website cycloparking.brussels worden illustratieve video’s gepubliceerd.

IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM

Contactgegevens gedurende weekdagen van 9u tot 17u.
Tel. 0800 35 678, of per e-mail via het contactformulier.

(versie: januari 2021)